Phone number

020 2606500-4

Email

fom@kpc.co.ke

Address

Main Office, Nairobi, Kenya